Team X Camp: uczestnik obozu miał zostać rzekomo wyrzucony za... nagrywanie tiktoków

Team X Camp: Uczestnik obozu WYRZUCONY nagrywanie tiktoków. Stanowisko organizatora

Źródło zdjęć: © Twitter.com, TikTok, Kolaż: Vibez
Oliwier NytkoOliwier Nytko,02.02.2022 12:00

Team X Camp z kolejnymi nowinkami. Tym razem do sieci wyciekła informacja dotycząca domniemanego wyrzucenia jednego z obozowiczów. Za niewinność? Nope: podobno za nagrywanie tiktoków. Firma miała jeszcze grozić dalszymi konsekwencjami prawnymi....

Aktualizacja 02.02.2022 r. - na końcu tekstu zostało dodane stanowisko organizatora Team X Camp.

Team X Camp miał być już idealnym obozem. Po wpadkach z pierwszego dnia, czyli alarmie przeciwpożarowym, krzykach, rzekomych kradzieżach oraz chaosie organizator wziął się do roboty. Całość miała zostać ogarnięta - i było naprawdę dobrze, przynajmniej przez te kilka dni. Niestety teraz wyciekła kolejna sytuacja, która stawia obóz w podejrzanym świetle.

Organizatorzy Team X Camp mieli wyrzucić dziecko za nagrywanie tiktoków

Rzekomo - ponieważ do tej chwili nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji od organizatora. Twórca, influencer, sprzedawca merchu oraz youtuber Zebo opublikował na Twitterze pismo, które miała rzekomo otrzymać rodzina obozowicza. Takowy miał zostać wyrzucony za nagrywanie tiktoków na wyjeździe. Potem wyrzucony uczestnik miał nagrać kolejny film na tiktoka o rzekomych powodach wyrzucenia go/jej z obozu.

Oto pismo, o którym mowa:

trwa ładowanie posta...

Zachowujemy oryginalną pisownię:

Niniejszym wskazuję, że pomimo licznych wezwań, państwa dziecko wielokrotnie łamało punkt 3.2 Regulaminu Campu poprzez publikowanie w sieci Internet, w szczególności na portalu TikTok materiałów z campy, w tym materiałów, na których znajdują się inni uczestnicy campu.

Zachowanie to nie tylko bezpośrednio naraziła Organizatorów oraz podmioty z nimi związane na straty wizerunkowe, ale zachowanie to w szczególności utrudnia w stopniu znaczącym organizację oraz zarządzanie przebiegiem Campu. Ze względu na brak reakcji przez państwa dziecko na wszystkie wcześniej podejmowane próby rozwiązania niniejszej sytuacji, w związku z postawę państwa dziecka, która wskazuje na kategoryczny brak woli podporządkowania się normom obowiązującym wszystkich uczestników w związku z akceptacją przez ich rodziców warunków uczestnictwa oraz regulaminu campu, Organizatorzy podjęli decyzję o usunięciu państwa dziecka z obozu. Analogiczna informacja została przedstawiona ustnie osobie odbierającej dziecko.

Ponieważ zaś w dniu dzisiejszym dotarły do nas Informacje o zachowaniu państwa dziecka, które może uderzać w dobry wizerunek Organizatorów oraz podmiotów z nim powiązanych, w tym w [brak dalszej części]

[brak początku] dziecko próbach wytworzenia nieprawdziwego obrazu obozu w którym uczestniczyło jak również nieprawdziwych powodów usunięcia państwa dziecka z obozu, wskazujemy, że wszelkie działania uderzające w dobre imię Organizatorów lub podmiotów z nim powiązanych spotkają się z odpowiednią reakcją prawną. Mając powyższe na uwadze niniejszym informujemy, że stosowne dowody świadczące o wystąpieniu przedmiotowych naruszeń zostały przekazane do naszego działu prawnego celem ich oceny, zaś profile państwa dziecka w mediach społecznościowych będą monitorowane pod kątem dalszych naruszeń.

Jednocześnie wskazujemy, jedynie od dalszego zachowania państwa dziecka uzależnione będą decyzje odnośnie ewentualnych dalszych kroków prawnych wynikających z przedmiotowych oraz przyszłych naruszeń. Wskazujemy, że podstawowym celem Organizatorów jest zapewnienie odpowiedniego wypoczynku dla obecnych oraz przyszłych turnusów, z tego też względu w przypadku wystąpienia dalszych naruszeń lub innych zdarzeń, które bezpośrednio wpłyną na organizację lub przebieg campów, Organizatorzy podejmą wszelkie możliwe kroki prawne celem ich przeciwdziałania.

Pismo wygląda na fejk

Wybaczcie, ale profesjonalizm tego pisma jest na poziomie nieistniejącego już gimnazjum. Jest wiele dziwnych słów i jeszcze więcej błędów. "Zachowanie (...) to naraziła"? "Sieć Internet"? Brzmi okropnie, a problemem jest też przesłanie tekstu. Tylko jedna osoba miała nagrywać na campie?

Oto punkt 3.2. regulaminu Campu:

3.2. Fotografowania oraz filmowania uczestników i kadry bez ich zgody oraz publikowania zdjęć i filmów.

Okej, czyli organizator miał możliwość wyrzucenia uczestnika/uczestniczki. Dlaczego doszło, rzekomo, tylko do jednego wyrzucenia? Kto wie. Czekamy na odpowiedź od organizatora.

Tylko gdzie tu sens, gdy... wszyscy nagrywali?

Każdy miał telefon, prawdopodobnie każdy nagrywał. Wybaczcie, ale tiktoki z Team X Camp były hitem internetu. Dlaczego ktoś miał zostać wyrzucony tylko przez to, że nagrał coś na obozie *influencerów*? Spójrzmy na sytuację pod innym kątem: dlaczego to twórcy wrzucali na Stories zdjęcia i nagrania z obozowiczami? Dlaczego Monika Kociołek wrzucała zdjęcia małej dziewczynki, nazywają ją "obozową córeczką"?

Wiecie przecież, że publikowanie wizerunku osoby niepełnoletniej w sieci jest zakazane bez zgody rodzica/opiekuna prawnego?

Reakcja internautów na Twitterze była idealna:

już myślałam, że gorzej być nie może XDD F dla dziecka ~Prostracja;

To jest napisane tak, jakby to dziecko zaszkodziło agencji i team X a ono tylko dodawało te tik toki, a sam osób to jedna wielka histeria, ryk i telefony oraz żenada więc śmieszy mnie to;

japie**ole, przecież team x na własne życzenie psuje sobie PR;

To całe TEAM X i ten obóz to jedno wielkie „XD”;

Co jest najśmieszniejsze że wszyscy uczestnicy tego obozu nagrywali i tylko to jedno dziecko wysłali do domu. Gdyby tak naprawdę robili ze wszystkimi uczestnikami nikt by nie został może z dwie, trzy osoby;

Team Cyrk;

imagine że płacisz 2k za obóz a oni cię wyrzucają, bo wstawiasz tiktoki XDD

No beka trochę.

Aktualizacja 02.02.2022 r.

We wtorek zadałem kilka pytań o Team X Camp. Oto stanowisko organizatora o wszystkich wydarzeniach oraz publikacji wizerunku dzieci z obozu.

Pierwsza część odpowiedzi. Zadałem pytania o usuniętego członka obozu, oraz o to, czy było więcej takich przypadków. Oto odpowiedź:

Niniejszym informujemy, że zdarzenie opisane w materiale, na który się Pan powołuje faktycznie miało miejsce na pierwszym turnusie Team Camp X. W trakcie obozu dwójka z uczestników wielokrotnie łamała regulamin obozu i pomimo podjętych prób przywrócenia porządku nie reagowała na instrukcje opiekunów. Naruszenia, których dopuścili się ci uczestnicy zostały szczegółowo przedstawione ich opiekunkom prawnym. Jednym z tych naruszeń był fakt naruszenia punktu 3.2 Regulaminu Campu. Jeden z tychże uczestników pomimo wyraźnego zakazu oraz pomimo wezwań do zaprzestania tego zachowania publikował w sieci Internet, w szczególności na portalu TikTok, materiały z obozu, w tym materiałów, na których znajdują się inni uczestnicy turnus, zaś treści te nie były uprzednio autoryzowane przez organizatorów. Ze względu na przedmiotowe publikacje Organizator zmuszony był zaangażować dodatkowe środki celem przeciwdziałaniu skutkom tychże publikacji. Zachowanie obu uczestników, zarówno związane z publikacjami, jak i z jego pozostałym zachowaniem wobec Organizatora utrudniało w stopniu znaczącym organizację oraz zarządzanie przebiegiem zarówno danego turnusu, jak i całego wydarzenia, którym jest Team Camp X.

Ze względu na brak współpracy ze strony uczestników, podjęta została decyzja o dyscyplinarnym wydaleniu tych dwóch uczestników z obozu. Obu uczestników zostało w trybie przewidzianym regulaminem usuniętych dyscyplinarnie z obozu w tym samym dniu. Informacja uzasadniające dyscyplinarne wydalenie zostały przedstawione ustnie osobom odbierającym uczestników. W momencie odbioru każdego z uczestników z Campu, osoba odbierająca uczestnika podpisała "Oświadczenie o wcześniejszym odebraniu dziecka z kolonii". Dokumenty te zawierają szczegółowe uzasadnienie powodów dyscyplinarnego usunięcia każdego z uczestników. Ponieważ każdy z tych dokumentów ma charakter dokumentu prywatnego oraz zawiera dane wrażliwe, nie będziemy publikować ich bez zgody osób w nich wymienionych. Jednocześnie wskazujemy, że odpis każdego z tych dokumentów został wydany osobie odbierającej danego uczestnika.

Po dyscyplinarnym usunięciu uczestników nie stosujących się do Regulaminu Campu do Organizatora dotarły informacje o zachowaniu jednego z wydalonych dyscyplinarnie uczestników, które to zachowanie może generować dalsze utrudnienia w organizacji i zarządzaniu turnusem. W związku z tym faktem Organizator skontaktował się z opiekunem prawnym wydalonego uczestnika oraz wskazał, że jeżeli wydalony dyscyplinarnie uczestnik będzie kontynuował zachowania powodujące utrudnienia oraz mogące doprowadzić do szkody po stronie Organizatora, to zachowania te spotkają się z odpowiednią reakcją.

Organizator otrzymał zapewnienie od opiekuna prawnego usuniętego dyscyplinarnie uczestnika, że uczestnik ten powstrzyma się od przedstawiania nieprawdziwych informacji na temat Organizatora oraz powstrzyma się od zachowań, które mogą powodować dalsze utrudnienia, a w konsekwencji doprowadzić do szkody po stronie Organizatora. Organizator poinformował opiekuna prawnego wydalonego dyscyplinarnie uczestnika, że ze względu na charakter zdarzeń, okoliczności zaistniałej sprawy zostały skierowane do dalszej, bardziej szczegółowej analizy, zaś kanały w mediach społecznościowych wydalonego dyscyplinarnie uczestnika będą monitorowane pod kątem wystąpienia ewentualnych naruszeń.

Dwa pozostałe pytania i odpowiedzi na nie. Chodziło o publikację wizerunku dzieci na social media członków Team X, jak i nagraniach z obozu:

Odnosząc się zaś do pozostałych dwóch pytań wskazuję, że każdy z opiekunów prawnych uczestników obozów przed rozpoczęciem świadczenia przez Organizatora stosownych usług, zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu małoletnich uczestników pozostających pod jego kuratelą wyraził zgodę na utrwalanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w trakcie imprezy turystycznej w celu przygotowania relacji filmowej oraz zdjęciowej z imprezy turystycznej, w tym na udostępnienie relacji filmowej, zaś zgoda ta z mocy prawa rozciąga się na podwykonawców Organizatora oraz podmioty z nimi współpracujące.

Dążąc do zachowania maksymalnego możliwego w takich sytuacjach poziomu przejrzystości niniejszym wskazujemy, że w przypadku dalszego zainteresowania obozami gotowi jesteśmy udzielić wszelkich niezbędnych i możliwych do udzielenia odpowiedzi.

W tym miejscu Organizator podkreśla, że ze względu na charakter Team Camp X jego podstawowym priorytetem jest zapewnienie odpowiedniego wypoczynku dla obecnych oraz przyszłych turnusów. By móc sprostać temu zadaniu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie takiej imprezy, zaś wszelkie działania mające na celu zdestabilizowanie organizacji oraz generujące nadprogramowe uciążliwości w zarządzania turnusem spotykają się z odpowiednią reakcją. Z tego też względu podjęta została decyzja o usunięciu dwójki uczestników z pierwszego turnusu. Jednocześnie wskazujemy, że poza tą dwójką uczestników nie zostały dyscyplinarnie wydalone inne osoby. Nie zmienia to faktu, że sytuacja, która wystąpiła miała charakter szczególny i incydentalny, z tego też względu została ona przekazana do dalszej oceny. Analiza sytuacji wskazuje, że zachowane zostały wszelkie procedury przewidziane dla takich zdarzeń.

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 15
  • emoji ogień - liczba głosów: 13
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 59
  • emoji smutek - liczba głosów: 16
  • emoji złość - liczba głosów: 18
  • emoji kupka - liczba głosów: 39
Farfocelka,zgłoś
"Sieć internet" XDDDD
Odpowiedz
0Zgadzam się0Nie zgadzam się
Vixozoń,zgłoś
Ta agencja Teamu x nie była najlepsza po tym co widać na filmach jak to się , wypowiadała lexy późnej były różnego rodzaju dramy i no wyrzucanie uczestników z Team X camp
Odpowiedz
0Zgadzam się0Nie zgadzam się